Ćwiczenie 2 - Instrukcje pętli

bullet

Wykonać  Czynności wstępne

bullet

Napisać i przetestować następujące programy

bulletPisząc programy można pominąć komentarze umieszczone po znakach //
bulletJeśli osoby wykonujące ćwiczenie dobrze znają język PASCAL, to mogą pominąć wykonanie prostych przykładowych programów 1, 2, 3 i od razu wykonać punkty 4 i 5 - programy do samodzielnego napisania. Można także zastosować graficzny interfejs użytkownika.

1. Przykład użycia pętli for – obliczanie sumy szeregu arytmetycznego od 1 do 20 o różnicy równej 1


program Project1;

uses Forms;
var
 
    i         : Integer;      // deklaracja zmiennej typu całkowitego: i (indeks pętli)
    suma  : Integer;

begin
    suma:=0;               // zerowanie zmiennej suma

    for i:=1 to 20 do   // instrukcja pętli for
    begin                    // początek instrukcji złożonej
        suma := suma +i;  // dodawanie do zmiennej suma kolejnego składnika szeregu (zmiennej i)
        writeln('wartosc liczby i = ',i,' suma = ',suma);
    end;                      // koniec instrukcji złożonej

    readln;                   // instrukcja oczekiwania na wciśnięcie ENTER
end.

2. Przykład użycia pętli repeat ... until – obliczanie sumy szeregu arytmetycznego od 1 do 20 o różnicy równej 1


program Project1;

uses Forms; 

    var 
    i         : Integer; 
    suma  : Integer; 

begin 
    i:=1;                    // inicjowanie indeksu pętli
    suma:=0;
    repeat                // początek pętli

        suma := suma +i;
        writeln('wartosc liczby i = ',i,' suma = ',suma);
        i:=i+1;             // zwiększenie indeksu pętli o 1

    until i > 20 ;       // koniec pętli
    readln;
end. 

3. Przykład użycia pętli while ... do – obliczanie sumy szeregu arytmetycznego od 1 do 20 o różnicy równej 1


program Project1;

uses Forms;

var
    i         : Integer;
    suma  : Integer;

begin
    i:=1;
    suma:=0;
    while i <= 20 do     // początek pętli while
    begin                      // początek instrukcji złożonej
        suma := suma +i;
        writeln('wartosc liczby i = ',i,' suma = ',suma);
        i:=i+1;                 // zwiększenie indeksu pętli o 1
    end;                        // koniec pętli i instrukcji złożonej

    readln;
end.
 

4. Program obliczania pierwiastków kwadratowych na podstawie wzoru iteracyjnego

Uwaga: wartość zerowego przybliżenia y0 wybieramy dowolnie - może to być np. dowolna liczba z przedziału od 1 do x.

Tutaj znajduje się przykładowy program działający w przeglądarkach Microsoft Internet Explorer.

5. Program obliczania funkcji exp(x) jako sumy szeregu

 

Wskazówka: jeśli oznaczymy yi=xi/i!, to  yi=yi-1*x/i , i kolejne składniki sumy można liczyć przy pomocy instrukcji y := y*x/i.

Tutaj znajduje się przykładowy program działający w przeglądarkach Microsoft Internet Explorer.