Jericho-VDES ESA

Assessing the potential of future maritime applications in the context of VDE (VHF Data Exchange System)

JERICHO-VDES

Partner wiodący: European Space Agency

Program: Advanced Research in Telecommunications Systems 20 - Integrated Applications Promotion (ESA ARTES 20 - IAP)

Numer umowy: ESA Contract No. 4000120084/17/NL/NR

Skład konsorcjum:

  • creoTECH Instruments S.A. (lider konsorcium)
  • Akademia Morska w Gdyni
  • Excodus sp. z o.o.
  • Instytut Łączności – PIB

Skład zespołu projektowego z Akademii Morskiej w Gdyni:

  • mgr inż. Marcin Waraksa (Work Package Manager: WP02 Services Definition)

Budżet projektu: 150 000,00€ brutto

Wartość wydatków kwalifikowanych uczelni: 40 000,00€ netto (49 200,00€ brutto)

Wartość dofinansowania: 100%

Termin realizacji projektu: Maj 2017– Kwiecień 2018

Cel projektu:
Celem projektu JERICHO-VDES jest opracowanie studium wykonalności i przygotowanie planu wdrożenia dwóch usług implementowanych, w będącym w fazie definicji segmencie kosmicznym systemu wymiany danych w morskim paśmie VHF - VHF Data Exchange System (VDES). W ramach projektu zdefiniowano i zaproponowano do wdrożenia dwie usługi:

  • Promulgacja wiadomości MSI (z uwzględnieniem obszarów podbiegunowych – w szczególności tzw. „przejścia północnego”)
  • Koordynacja operacji poszukiwawczo-ratowniczych poprzez wymianę schematów poszukiwań w rejonie operacji SAR

Prace projektowe – w szczególności specyfikacja wymagań użytkowników końcowych proponowanych usług, oraz ich późniejsza weryfikacja – były prowadzone we współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i ochronę żeglugi morskiej.