POL-SAT-AIS Phase 0 ESA

Future applications of the Satellite AIS System for Polish defence, security and public safety institutions
POL SAT-AIS pre-feasibility study

Partner wiodący: European Space Agency

Program: Polish Industry Incentive Scheme – PLIIS

Numer umowy: ESA Contract No. 4000110818/14/NL/Cbi

Skład konsorcjum:

  • Instytut Łączności – PIB (lider konsorcium)
  • Akademia Morska w Gdyni
  • Centrum Badań Kosmicznych – PAN

Skład zespołu projektowego z Akademii Morskiej w Gdyni:

  • mgr inż. Marcin Waraksa (Technical Manager)

Budżet projektu: 29 550,00€ brutto

Wartość wydatków kwalifikowanych uczelni: 8 100,00€ netto (9 963,00€ brutto)

Wartość dofinansowania: 100%

Termin realizacji projektu: Kwiecień 2014 – Czerwiec 2014

Cel projektu:
W dn. 01.05.2013 konsorcjum w składzie Instytut Łączności PIB (lider konsorcjum), Akademia Morska w Gdyni oraz Centrum Badań Kosmicznych złożyło wniosek projektowy w ramach programu ESA Polish Industry Incentive Scheme. W marcu 2014 przyznano grant w/w konsorcjum na realizację od 01.04.2014 projektu POL-SAT-AIS (wstępne studium wykonalności) i na dalsze prace nad polskim segmentem satelitarnym AIS. Studium to zostało pozytywnie zaopiniowane przez ESA oraz przez Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Kosmicznej w Polsce, które podjęły decyzję o kolejnym etapie prac pod nazwą SAT-AIS-PL i zleceniu ich konsorcjum przemysłowo-naukowemu, którego liderem od lutego 2015 roku jest spółka Creotech Instruments S.A.

W ramach Polskiej Inicjatywy SAT-AIS, we współpracą z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) pracownicy Katedry Telekomunikacji Morskiej realizują (w ramach konsorcjum Instytut Łączności, Akademia Morska w Gdyni oraz Centrum Badań Kosmicznych) wstępne studium wykonalności mające na celu stworzenie polskiego satelity (wraz z infrastrukturą naziemną - stacja TT&C - Telemetry, Tracking, and Command) zdolnego do detekcji i transmisji danych ze statkowych transponderów AIS. Przedmiotem opracowania jest satelita wyposażony w odbiorniki AIS, jak i dodatkowe instrumenty obserwacji Ziemi (radar o syntetycznej aperturze, środki obserwacji optycznej – zarówno w paśmie widzialnym, jak i w pasmie podczerwonym). Koniczność wyposażenia satelity w dodatkowe urządzenia obserwacji Ziemi wynika z koniczności weryfikacji sytuacji zobrazowania ruchu morskiego. Aktywność ta ma ogromne walory edukacyjne zarówno w zakresie uczestnictwa i prowadzenia projektów satelitarnych zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi narzucanymi przez ESA oraz organizacji i ożywienia tzw. przemysłu kosmicznego w Polsce.