Laboratorium 7 - Dyskretna transformata Fouriera

Napisz program obliczający dyskretną transformatę Fouriera metodami numerycznymi funkcji g(t):

  • Umieść bibliotekę MathNet.Numerics.dll w folderze z projektem, dodaj referencję do biblioteki (np. Project → Add Reference… → Browse → wskaż plik MathNet.Numerics.dll)
  • Dodaj referencję do biblioteki do bibliotekię System.Numerics.dll (np. Project → Add Reference… → .NET → wskaż plik System.Numerics.dll)
  • Dołącz potrzebne przestrzenie nazw (szczegóły: Dyskretna transformata Fouriera - przykład)
  • Oblicz dyskretną transformatę Fouriera funkcji g(t) = 3*sin(2*π*fx*t) dla fx1 = 100Hz, fx2 = 105Hz, fp=1000Hz, IloscProbek = 100.
  • Wyświetl widmo amplitudowe oraz widmo fazowe na osobnych wykresach
  • Wyjaśnij różnicę otrzymanych wyników

Przykładowe rozwiązanie (z pominięciem istotnej części kodu): Dyskretna transformata Fouriera - przykład