Laboratorium 6 - Całkowanie numeryczne

Napisz program liczący całki metodami numerycznymi podanych funkcji f(x) z wykorzystaniem metod: prostokątów, trapezów oraz Simpsona.

  • Umieść bibliotekę MathNet.Numerics.dll w folderze z projektem, dodaj referencję do biblioteki (np. Project → Add Reference… → Browse → wskaż plik MathNet.Numerics.dll)
  • Dołącz potrzebne przestrzenie nazw (szczegóły: Całkowanie numeryczne metodami: prostokątów, trapezów i Simpsona - przykład)
  • Każda z trzech funkcji musi być całkowana trzema metodami (prostokątów, trapezów oraz Simpsona)
  • Wywołanie metody Simpsona: SimpsonRule.IntegrateComposite(Nazwa_funkcij_całkowanej, Granica_Dolna, Granica_Gorna, Liczba_Przedzialow_Całkowania)
  • Liczba przedziałów całkowania musi być liczbą parzystą – tj. LiczbaPrzedzialowCalkowania % 2 = 0 - należy zapewnić sprawdzanie tego warunku
  • Wyniki całkowania numerycznego porównaj z wynikami obliczeń analitycznych
  • Przetestować poprawność zaproponowanych rozwiązań

Przykładowe rozwiązanie (z pominięciem istotnej części kodu): Całkowanie numeryczne metodami: prostokątów, trapezów i Simpsona - przykład