Laboratorium 5 - Interpolacja

Napisz program interpolujący węzły podanych funkcji f(x) z wykorzystaniem algorytmów Liniowego, Akima oraz Hormann:

  • Umieść bibliotekę MathNet.Numerics.dll w folderze z projektem, dodaj referencję do biblioteki (np. Project → Add Reference… → Browse → wskaż plik MathNet.Numerics.dll)
  • Dołącz potrzebne przestrzenie nazw (szczegóły: Interpolacja metodami: liniową, Akima i Hormann - przykład)
  • Przy pomocy konstruktora utwórz obiekty interpolacji (szczegóły: Interpolacja metodami: liniową, Akima i Hormann - przykład)
  • Wygenerować węzły funkcji w zakresie od 0 do 360[deg], z krokiem: 15, 30, 60, 90[deg]
  • Każda z trzech funkcji musi być interpolowana trzema algorytmami (LinearSpline, AkimaSpline, FloaterHormannRational)
  • Wyniki interpolacji przedstaw na wykresie, dodatkowo na wykresie umieść węzły funkcji oraz wykresy poszczególnych funkcji obliczone analitycznie
  • Porównać otrzymane wyniki
  • Sprawdzić jakość odwzorowania poszczególnych funkcji w zależności od ilości węzłów
  • Przetestować poprawność zaproponowanych rozwiązań

Przykładowe rozwiązanie (z pominięciem istotnej części kodu): Interpolacja metodami: liniową, Akima i Hormann - przykład