Laboratorium 4 - Odwracanie macierzy

Napisz program obliczający macierz odwrotną B=A-1danej macierzy A z wykorzystaniem metody Gaussa:

W tym celu sklej daną macierz A z macierzą jednostkową (o wymiarze n x n):

Dokonaj weryfikacji poprawności obliczeń, mnożąc macierze pierwotną i odwrotną:

  • Stworzyć metodę obliczającą macierz odwrotną metodą eliminacji Gaussa
  • Oblicz macierze odwrotne podanych macierzy A1 oraz A2:

  • Porównać otrzymane wyniki
  • Przetestować poprawność zaproponowanych rozwiązań

Przykładowe rozwiązanie (z pominięciem istotnej części kodu): Odwracanie macierzy metodą eliminacji Gaussa - przykład